ประวัติโรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฏร์สงเคราะห์)

โรงเรียนบ้านแม่ลัว (วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) ตั้งอยู่ บ้านแม่ลัว หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลตำบลป่าแดง (วัดจอมเขา) ตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๑ โดยใช้โบสถ์ของวัดจอมเขาเป็นสถานที่เรียน โดยมีนายเสรี มณีใส ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก

.ศ. ๒๔๘๒ นายชื่น กระจ่างแก้ว ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โดยย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่สถานที่ปัจจุบัน มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒๕ ตารางวา โดยประชาชนร่วมกันสละทรัพย์ จำนวนเงิน ๑,๗๕๕ บาท สร้างอาคารเรียน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๖ เมตร

  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการและประชาชน ดังนี้

.ศ.๒๕๑๑       - สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ ๔ ห้องเรียน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖ เมตรงบประมาณ ๗๕,๐๐๐

                  - สร้างบ้านพักครู ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท

                   - สร้างบ้านพักครู ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท

.ศ.๒๕๑๖       - สร้างบ้านพักครู ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท

.ศ.๒๕๑๗       - สร้างบ้านพักครู ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท

.ศ.๒๕๒๑       - สร้างส้วม ๔ ที่นั่ง งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

.ศ.๒๕๒๕       - ต่อเติมห้องเรียน ๒ ห้อง งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท

.ศ.๒๕๒๗       - สร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช. ๒๐๒/๒๖ งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

.ศ.๒๕๓๐       - สร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๒/๒๘ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท

.ศ.๒๕๓๓       - ต่อเติมห้องเรียน ๒ ห้อง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

.ศ.๒๕๓๖       - คณะครู ประชาชนร่วมกันจัดสร้างโรงอาหาร คิดเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

.ศ.๒๕๓๗       - คณะครู ประชาชนร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม ๓ ห้อง

   คิดเป็นเงิน ๑๕๒,๐๔๐ บาท

.ศ.๒๕๓๙      - คณะครู ประชาชนร่วมกันจัดสร้างป้ายนามโรงเรียน คิดเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

                   - คณะครู ประชาชนร่วมกันจัดสร้างถนนคอนกรีต เสริมไม้ไผ่ภายในโรงเรียนคิด

เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

.ศ.๒๕๔๒       - ได้รับเงินงบประมาณ กระตุ้นเศรษฐกิจ (มิยาซาว่า) สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.

๑๐๕/๒๙ งบประมาณ ๑,๘๓๐,๐๐๐ บาท

.ศ.๒๕๔๒       - คุณคิด สร้อยสน ได้บริจาคเงินสร้างรั้วคอนกรีต บริเวณหน้าโรงเรียนคิดเป็นเงิน

๑๐๐,๐๐๐ บาท ประชาชนบริจาคเงินสมทบอีก ๓๐,๐๐๐ บาท

.ศ.๒๕๔๓      - อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ออกค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ทำการ

                  ก่อสร้างโรงฝึกงาน คิดเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

.ศ.๒๕๔๓       - พ.อ.มนตรี โสณมัย ได้บริจาคเงินปรับปรุงโรงอาหาร ๑๐๐,๐๐๐ บาท ประชาชน

สมทบเพิ่มเติม ๕๐,๐๐๐ บาท

.ศ.๒๕๔๓       - พ.อ.มนตรี โสณมัย บริจาคจัดซื้อ เครื่องดนตรีดุริยางค์พร้อมชุด ๗๐,๐๐๐ บาท ประชาชนสมทบ ๕๐,๐๐๐ บาท

          ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฏร์สงเคราะห์) ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ – ประถมศึกษา ปีที่ ๖ ชุมชนในเขตบริการประกอบด้วย หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๖ ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวนครอบครัวทั้งหมด ๒๒๑ ครอบครัว ชุมชนตั้งอยู่ในหุบเขา มีอาชีพทำสวนเมี่ยง และหาของ ป่าขาย

พ.ศ.๒๕๔๗      วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๔๗  นายเสถียร วิทยาภรณ์พงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ไป ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่

พ.ศ.๒๕๔๗      วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗   นายสง่า หมอนเขื่อน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  

                    โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฏร์สงเคราะห์)

พ.ศ.๒๕๔๙       วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๙ นายศรัณย์ กาญจน์ศิรังกูร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวย               การโรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฏร์สงเคราะห์)      

- ได้ดำเนินการก่อสร้างส้วมขนาด ๒ ที่นั่ง งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท ได้จากการบริจาค

พ.ศ.๒๕๕๑       วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๑   นายอนันต์   หมดห่วง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง                             ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฏร์สงเคราะห์)               

- ได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักครู   งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐ บาทได้จากการบริจาค

                   - ปรับปรุง ซ่อมแซม รั้วโรงเรียน งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท ได้จากการบริจาค

พ.ศ.๒๕๕๔       วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นายอดุลย์ นาเทพ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง                                              ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฏร์สงเคราะห์)